background

Arbo en Veiligheid

Verzuim (begeleiding)

Ziekteverzuim is de grootste kostenpost van een ondernemer. Het loon van de medewerker moet doorbetaald worden, het werk blijft liggen of er moet een vervanger geregeld worden. Daarnaast zal de WIA-premie verhoogd worden voor alle medewerkers als de medewerker niet binnen twee jaar gereïntegreerd wordt. Medewerkers die ziek worden moeten, door middel van de juiste begeleiding, zo snel mogelijk weer aan het werk.

HR Proof kan u hierbij ondersteunen door een passend verzuimbeleid en procedure te ontwikkelen. Wij begeleiden uw zieke medewerker terug in het arbeidsproces. Dit doen wij in samenwerking met een arbodienst en het UWV. Daarnaast richten wij ons op verzuimpreventie zodat uw ziekteverzuim gegarandeerd daalt.  

RI&E

De verantwoordelijkheid voor het creëren van goede arbeidsomstandigheden ligt binnen de organisatie. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kan er op een gestructureerde manier deze risico’s worden aangepakt om de werk gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

HR Proof kan voor u deze risico’s in kaart brengen. Wij hebben ruime ervaring in het opstellen van een RI&E. Zo bent u ervan verzekerd dat u aan de wettelijke verplichtingen voldoet voortkomend uit de Arbowet en krijgt u inzicht in uw arbeidsomstandigheden waardoor u de risico’s voor kunt zijn.

Arbeidstijdenwet

In de arbeidstijdenwet staat vastgelegd wat de werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten zijn. Bij organisaties waarin met dag- en nachtdiensten gewerkt wordt is het belangrijk dat zij zich houden aan de arbeidstijdenwet. De arbeidsinspectie controleert namelijk of bedrijven de arbeidstijdenwet naleven en kan boetes opleggen aan bedrijven die de regels overtreden of een proces-verbaal opmaken wat kan leiden tot strafvervolging.

Wij kunnen u helpen om een zo optimaal mogelijke planning te maken zodat u zich te allen tijde houdt aan de arbeidstijdenwet en u zich geen zorgen hoeft te maken dat de regels overtreden worden.

Is uw organisatie HR Proof

Neem contact met ons op